Проекти

ЕС оперативна програма

Дата: 05.11.2021 г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-3349-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: «ЗИЕСТО» АД

Обща стойност: 50000,00 лв., от които 42500,00 лв. европейско и 7500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 05.11.2021 г.
Край: 05.02.2022 г.

ЕС оперативна програма

Дата: 21.11.2017 г.

„Зиесто“ АД  подписа административен договор за изпълнение на проект  BG16RFOP002-3.001-0522 „Повишаване на енергийната ефективност на "Зиесто" АД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Проектът е на обща стойност 428 831.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 304 763.70 лв.

Общата цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност и конкурентноспособността на "Зиесто" АД чрез инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване.

Специфичните цели на проекта са:

  • Подмяна на физически и морално остарялото и енергоемко производствено оборудване с нови машини, необходими за реализиране на мерките в енергийния одит, което да доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност на "Зиесто АД";
  • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 в "Зиесто" АД.

Предвидени са инвестиции за придобиване на ново производствено оборудване, както следва: шприц машина тип 1 - 1 брой; шприц машина тип 2 - 1 брой, бластавтомат - 1 брой; ЦПУ фреза - 1 брой.

Закупуването и въвеждането в експлоатация на новите машини е необходимо за изпълнение на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност на "Зиесто" АД.

В резултат от реализацията на инвестициите фирмата ще реализира енергийни спестявания в размер на 32,90 %.

В рамките на проекта ще бъде въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 500001, което ще гарантира устойчивостта на проекта и подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията чрез систематично управление на енергията.

Проектът ще въздейства за повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез намаляване на енергийното потребление и увеличаване на производствения капацитет, което ще доведе до по-устойчив растеж .