Профил на купувача

Дата: 01.03.2018 г.

"Зиесто" АД обявява публична покана с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на Шприц машина тип 1, Шприц машина тип 2, Бластавтомат и ЦПУ фреза по проект BG16RFOP002-3.001-0522 "Повишаване на енергийната ефективност на "Зиесто" АД", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020” , по 3 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на Шприц машина тип 1 и Шприц машина тип 2;

Обособена позиция № 2:  „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на Бластавтомат”;

Обособена позиция № 3: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на ЦПУ фреза”.

Документацията за участие може да откритете тук.

Приложен протокол от 04.04.2018 г. може да изтеглите от тук.