Сертификати

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.001-0522 "Повишаване на енергийната ефективност на "Зиесто" АД", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЗИЕСТО“ АД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.